"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Too Many Fiestas for Reuben

Lời Bài Hát Too Many Fiestas for Reuben

Lời Bài Hát Too Many Fiestas for Reuben


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Too Many Fiestas for Reuben:

He’s 25, hanging out at the high school
Everyone but the butt-rockers knows that aint cool
Got a teen girlfriend and a little mustache
He’s got ol’ AC/DC coming out of his dash
He’s got himself a black Trans Am
Well they build ’em much smaller over there in Japan
Beep, beep, beep on Monday
Beep, beep, beep, beep, beep, beep on Tuesday
Too many fiestas for Reuben
Yeah he got drunk and he went cruising
That boy is shot
Two gallons of tequila is what he got

Beep, beep, beep on Wednesday
Beep, beep, beep on Thursday
Beep, beep, beep on Friday
Saturday and Sunday are his days off

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất