Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Uhhh

Lời Bài Hát Uhhh

Lời Bài Hát Uhhh


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Uhhh:

pre>suggested chord voicings:
E5 x79xxx b/d# x69xxx
A5 57xxxx e/g# 47xxxx
B5 79xxxx

Intro (same as verse riff):
E5 b/d# e5 b/d#
A5 e/g# a5 e/g#
E5 b/d# e5 b/d#
A5 e/g# a5 e/g#

E5 b/d# e5 b/d#
I know a girl, and she’s
A5 e/g# a5 e/g#
All that i love in the world
E5 b/d# e5 b/d#
And i don’t even know
A5 e/g# a5 e/g#
What she’s thinking now

B5
If i could be with
A5 e/g#, a5 e/g#, a5 e/g#
Her tonight
B5
I know the arguing
A5 e/g#, a5 e/g#, a5 e/g#
And the spite

We’d shout together and fight
About whatever was wrong
Or what’s right, it seems
That doesn’t matter, but

If we could slow down
And listen hard
Stupid arguing
Disregard

Love is heat with a light
Love’s a sound you can’t hear
When we’re far far apart,
When we’re too near

If i could show you
The picture in my heart
If i could stop the words
Before they start….

(repeat verse riff)

(repeat chorus riff)

End on e5.
/pre>

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất