"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Wild Honey

Lời Bài Hát Wild Honey

Lời Bài Hát Wild Honey


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wild Honey:

Open your arms in the early mornin’
When the light comes shinin’ through
Can’t you hear my heart beat just for you?
It’s beating so wild, honey.
And light comes shinin’
Singin’ my song
And the band is playin’
And the music is tried and true
Can’t you hear my heart beat just for you?
It’s beating so wild, honey.
And light comes shinin’
I’ll be waiting for you
I’ll be waiting here for me
Way up on the mountain
Where the hillside rolls down to the sea
Tell me what’s real?
What i feel inside
Any time of day or night will do
It’s alright
Can’t you hear my heart beat just for you?
It’s beating so wild, honey.
And your light comes shining through.
Tell me what’s real
What i feel inside
Any time of day or night will do
It’s alright.
Can’t you hear my heart beat just for you?
It’s beating so wild, honey.
And the light comes shining through
And the light comes shining through . . .
It’s beating so wild . . .
And the light comes shining through
And the light comes shining through.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất