"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Valley Of Kings

Lời Bài Hát Valley Of Kings

Lời Bài Hát Valley Of Kings


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Valley Of Kings:

I’ve been thinkin’ about it
I’ve been thinkin’ a lot to tell you
I’ve been thinkin’ it over
I’ve been thinkin’ of
How to show you
Whoa, my love
You, my love

I’ve been thinkin’ about you
I”ve been thinkin’ of
How to show you
I’ve been thinkin’ it over
I’ve been figurin’ how to tell you
You, my love
You, my love

Ain’t no secret
Yes, it’s true
I don’t know what i’ll do
Ain’t no secret
Guess it’s true
I’d be lost without you
Ain’t no secret
Yes, it’s true
I’d be lost without you
Without you

I’ve been thinkin’ it over
I”ve been thinkin’ of
How to show you
I’ve been thinkin’ it over
I’ve been figurin’ how to tell you
You, my love
You, my love

In the valley of kings …

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất