Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

The Qualifying Remainder

Lời Bài Hát The Qualifying Remainder

Lời Bài Hát The Qualifying Remainder


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Qualifying Remainder:

??callus his heel?? and long ago
A chance for you to ??soul train low??
??the poets of ears the fleshy goat??
??can lurch souls within the snow a steel coat??
A melting snail
The kind of thing
That he once knew but
I don’t see you
The way you see me
And i don’t leave you
The way you try me
I leave it up to fine
And will ??buy?? mine
The last of ??line??
The asian bottle in the drawer
The asian bottle in the drawer
The qualifying
The qualifying, qualifying…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất