Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Take A Fool’s Advice

Lời Bài Hát Take A Fool's Advice

Lời Bài Hát Take A Fool’s Advice


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Take A Fool’s Advice:

(charles singleton)

If you love her
And she makes one mistake,
Please don’t leave her
It would make your heart ache.
Take a fool’s advice,
Don’t pay the price i had to pay.

If you need her
But you’re letting her go,
Please don’t do it
You’ll be sorry, i know.
Take a fool’s advice,
Don’t pay the price i had to pay.

Truly,
She’s caused you to doubt her,
Truly,
She’s broken the rules.
But life’s not worth living without her,
So listen to the wisdom of a fool.

Think it over
And forgive her this time,
I was foolish
I lost the love that was mine.
Take a fool’s advice,
Don’t pay the price i had to pay.

Take a fool’s advice,
Don’t pay the price i had to pay.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất