"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Sad And Blue

Lời Bài Hát Sad And Blue

Lời Bài Hát Sad And Blue


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sad And Blue:

Baby, i love you, baby i need you
Baby, i love you, baby i need you
Baby, i’m lonely
I need you here to hold me
I’m sad, so sad and blue
I’m not with you

Baby, i’m thankful
Thank you for your kindness
Baby, i’m thankful, thankful, thankful
Thank you for your kindness
You always stood by me
You never denied me
I’m sad, so sad and blue
I’m not with you

Shine on me, sister
Let your love light shine
Shine a light on me, sister
I’ve got a ragged heart
I’m feelin’ dark
Let it shine, let it shine
Let your love light shine

Repeat first verse

Please hold me, i’m lonely
Please hold me, i’m lonely

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất