Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Rockin Robin

Lời Bài Hát Rockin Robin

Lời Bài Hát Rockin Robin


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rockin Robin:

He rocks in the treetop all day long
Hoppin’ and a-boppin’ and a-singin’ his song
All the little birds on jaybird street
Love to hear the robin go tweet, tweet, tweet.

Rockin’ robin (tweet, tweet, tweet)
Rockin’ robin (tweet, twidly-deet)
Blow, rockin’ robin cause we really gonna rock tonight.

Ev’ry little swallow, ev’ry chickadee
Ev’ry little bird in the tall oak tree
The wise old owl, the big black crow
Flappin’ their wings sayin’, "go, bird, go".

Rockin’ robin (tweet, tweet, tweet)
Rockin’ robin (tweet, twidly-deet)
Blow, rockin’ robin cause we really gonna rock tonight

Ev’ry little raven at the birdman’s stand
Talkin’ ’bout the lozzapoppin’ – it was grand
They started goin’ steady and bless my soul
Out popped the buzzard and the oriole.

He rocks in the treetop all day long
Hoppin’ and a-boppin’ and a-singin’ his song
All the little birds on jaybird street
Love to hear the robin go tweet, tweet, tweet.

Rockin’ robin (tweet, tweet, tweet)
Rockin’ robin (tweet, twidly-deet)
Blow, rockin’ robin cause we really gonna rock tonight.

A pretty little raven at the bridman’s stand
Talkin’ ’bout the lozzapoppin’ – it was grand
They started goin’ steady and bless my soul
Out popped the buzzard and the oriole.

He rocks in the treetop all day long
Hoppin’ and a-boppin’ and a-singin’ his song
All the little birds on jaybird street
Love to hear the robin go tweet, tweet, tweet.

Rockin’ robin (tweet, tweet, tweet)
Rockin’ robin (tweet, twidly-deet)
Blow, rockin’ robin ’cause we really gonna rock tonight.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất