People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Real Love

Lời Bài Hát Real Love

Lời Bài Hát Real Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Real Love:

All my little plans and schemes,
Lost like some forgotten dreams.
Seems that all I really was doing
Was waiting for you.

Just like little girls and boys
Playing with their little toys,
Seems like all they really were doing
Was waiting for love.

Don’t need to be alone.
No need to be alone.

It’s real love.
It’s real.
Yes, it’s real love.
It’s real.

From this moment on I know
Exactly where my life will go.
Seems that all I really was doing
Was waiting for love.

Don’t need to be afraid.
No need to be afraid.

It’s real love.
It’s real.
Yes, it’s real love.
It’s real.

Thought I’d been in love before,
But in my heart I wanted more.
Seems like all I really was doing
Was waiting for you.

Don’t need to be alone.
Don’t need to be alone.

It’s real love.
It’s real.
It’s real love.
It’s real.
Yes, it’s real love.
It’s real.
It’s real love.
It’s real.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất