Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Please Don’t Tease

Lời Bài Hát Please Don't Tease

Lời Bài Hát Please Don’t Tease


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Please Don’t Tease:

You tell me that you love me baby
You tell me that you love me baby, then you say you don’t

You tell me that you’ll come on over, then you say you won’t
Then you say you don’t
You love me like a hurricane, then you start to freeze
You tell me that you’ll come on over
I’ll give it to you straight right now, please don’t tease
Then you say you won’t

You love me like a hurricane
You come right out and tell me, you’re out with someone new
Then you start to freeze
You play it oh so doggon cool, i don’t know what to do
I’ll give it to you straight right now
You never seem to answer me, you just don’t here my pleas
Please don’t tease
I’ll give it to you one more time, please don’t tease

You come right out and tell me
Oh please don’t tease me, you know it hurts so much
You’re out with someone new
Come on and squeeze me, you know i need your tender touch
You play it oh, so doggone cool

I don’t know what to do
But you tell me that you love me baby, then you say you don’t
You never seem to answer me
You tell me that you’ll come on over, then you say you won’t
You just don’t here my plea
You love me like a hurricane, then you start to freeze
I’ll give it to you one more time
I’ll give it to you straight right now, please don’t tease
Please don’t tease

Oh, please don’t tease me
You know it hurts so much
Come on and squeeze me
You know I need your tender touch

(But)You tell me that you love me baby
Then you say you don’t
You tell me that you’ll come on over
Then you say you won’t
You love me like a hurricane
Then you start to freeze
I’ll give it to you straight right now
Please don’t tease

(Instr. Break)

Oh, please don’t tease me
You know it hurts so much
Come on and squeeze me
You know I need your tender touch

(But)You tell me that you love me baby
Then you say you don’t
You tell me that you’ll come on over
Then you say you won’t
You love me like a hurricane
Then you start to freeze
I’ll give it to you straight right now
Please don’t tease

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất