Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Open Arms

Lời Bài Hát Open Arms

Lời Bài Hát Open Arms


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Open Arms:

Guess i’ve got a lot of learning to do
About the way that you love.
If it had been left up to me,
I’d given up a long time ago.
But you’ve got a way of wooing me,
Tender and true,
And though i don’t deserve it,
I’m falling into your

Open arms.
Your love has taken hold,
And i can’t fight it;
I’m giving in to your
Open arms.
They pull me to you;
They wrap your love around me;
I’ll rest in your open arms.

Only yesterday the thought came the to me,
Is your love as deep as they say?
Wonder where those questions come from.
Soon as i learn, i’ll chase them away.
’cause i’ve had a taste of tenderness,
Simple and true,
It drives away the doubting
And draws me into your

Open arms.
Your love has taken hold,
And i can’t fight it.
I’m giving in to your
Open arms.
They pull me to you;
They wrap your love around me;
I’ll rest in your open arms.

Open arms.
Your love has taken hold,
And i can’t fight it.
I’m giving in to your
Open arms.
They pull me to;
They wrap your love around me;
I’ll rest in your open,

Open arms.
Your love has taken hold,
And i can’t fight it.
I’m giving in to your
Open arms.
They pull me to you;
They wrap your love around me;
I’ll rest in your open…(open arms).

I know, i know, i know,
And i can’t fight it.
I’m giving in to your
Open arms.
They pull me to;
They wrap love around me;
I’ll rest in your open arms (open arms).

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất