"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Morning Dew

Lời Bài Hát Morning Dew

Lời Bài Hát Morning Dew


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Morning Dew:

(bonnie dobson and tim rose)

Walk me out in the morning dew, my honey.
Please walk me out in the morning dew, sometime.
Can’t walk you out in no morning dew. i’m sorry, i’m sorry.
Can’t walk you out in no morning dew.

Thought i heard a young man cryin’.
Thought i heard a young man cryin’ today.
You didn’t hear no young man cryin’.
You did not hear no young man cryin’.

Thought i heard a young girl cryin’.
Thought i heard a young girl cryin’.
You, you did not hear no young girl cryin’.
I’m sorry but you know it is [true].
You did not hear no young man cryin’.

Now there is no more morning dew.
Now there is no more morning dew.
What they’ve been saying all these god-darn’ years has come true,
I knew it would too.
Now there’s no more morning dew.

Now there is no more morning dew, at all, oh.
Now there is no more morning dew.
Because, because, because,
What they’ve been saying all these years has come true,
You know, and only you know,
That there’s no more morning dew.

Now, now there is no more morning dew.
People, you know that there’s no more morning dew.
Because, because,
What they’ve been saying all these years has come true,
It had to happen.
You know, that there’s no more morning dew.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất