People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

I’m So Sleepy

Lời Bài Hát I'm So Sleepy

Lời Bài Hát I’m So Sleepy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I’m So Sleepy:

I’m so sleepy, yeah
I’m so sleepy, yeah
I could lay my head on a piece of lead
And imagine it was a springy bed
’cause i’m sleepy, sleepy

Soon i’m gonna slip away
In the night i feel it creeping, creeping, creeping

I’m so sleepy yeah
I’m so sleepy yeah
I could lay my head on a piece of lead
And imagine it was a springy bed
’cause i’m sleepy, sleepy

I can’t keep my mind away from my dreams,
I hear them calling, calling, calling
Soon i’m gonna slip away
Soon i’m gonna slip away
Soon i’m gonna slip away
In the night i’m gonna slip away
I wont fight it, i’ll just ride it

I’m so sleepy yeah
I’m so sleepy yeah
I could lay my head on a piece of lead
And imagine it was a springy bed
’cause i’m sleepy, sleepy
Yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất