Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

If

Lời Bài Hát If

Lời Bài Hát If


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát If:

If I were a swan, I’d be gone.
If I were a train, I’d be late.
And if I were a good man, I’d talk with you more often than I do.
If I were to sleep, I could dream.
If I were afraid, I could hide.
If I go insane, please don’t put your wires in my brain.
If I were the moon, I’d be cool.
If I were a book, I would bend.
If I were a good man, I’d understand the spaces between friends.
If I were alone, I would cry.
And if I were with you, I’d be home and dry.
And if I go insane, will you still let me join in with the game?
If I were a swan, I’d be gone.
If I were a train, I’d be late again.
If I were a good man, I’d talk to you more often than I do.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất