Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

I Ain’t Got You

Lời Bài Hát I Ain't Got You

Lời Bài Hát I Ain’t Got You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Ain’t Got You:

By calvin carter

I got a maserati g.t.
With snakeskin upholstery.
I got a charge account at goldblatt’s,
But i ain’t got you.

I got a closet full of clothes,
But no matter where it goes,
It keeps a ring in the nose,
But i ain’t got you.

I got a tavern and a liquor store.
I play the numbers, yeah, four forty-four.
I got a mojo, yeah, don’t you know,
I’m all dressed up with no place to go.

I got women to the right of me.
I got women to the left of me.
I got women all around me,
But i ain’t got you.
No, i ain’t got you.

Third verse

Fourth verse

No i ain’t got you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất