Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Good Ambition

Lời Bài Hát Good Ambition

Lời Bài Hát Good Ambition


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Good Ambition:

I’ve spent eleven months and five days loving you
And all these times i’ve spent forgiving you
I don’t want to be hurt
I don’t want to be hurt
I don’t want to be hurt
Not any more
I’m a man with a good ambition
And i will never let you drag me down
You better go home and leave me alone
I’m a man with a good ambition
And i will never let you drag me down
So baby go home
And leave me alone
I’ve got a good, good, good ambition
Tell you it’s a good, good, good ambition
I’ve got a good, good, good ambition
Tell you it’s a good, good, good ambition
I’ve got a good, good, good ambition
Tell you it’s a good, good, good ambition

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất