Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

From Denver To L.a.

Lời Bài Hát From Denver To L.a.

Lời Bài Hát From Denver To L.a.


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát From Denver To L.a.:

Written by francis lai and hal sharper
Released as a us single in 1970
Issued on "the games" soundtrack

If i say goodbye it’ll grieve you
Denver means the whole world to you
Girl it breaks me up just to leave you
But i got things that i gotta do

Got to take my guitar
With one break i’m a star
Girl i’ll love you forever more
But today i’ve got to make my way
From denver to l.a.

Girl i know that you’ll make me stay
But today i’ve got to make my way
From denver to l.a.

There’s a whole new life to be led there
That’s the place that i gotta be
Guys are making mountains of bread there
Reckon it could happen to me

Lots of guys make the grade
Just one break and i may
And i’ll bring it on home

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất