Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Everything Is Broken

Lời Bài Hát Everything Is Broken

Lời Bài Hát Everything Is Broken


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Everything Is Broken:

Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs
Broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds
Ain’t no use jivin’, ain’t no use jokin’
Everything is broken

Broken bottles, broken plates, broken switches, broken gates
Broken dishes, broken parts, streets are filled with broken hearts
Broken words never meant to be spoken
Everything is broken

Seems like every time you stop and turn around
Someone else has just hit the ground

Broken cutters, broken saws, broken buckles, broken laws
Broken bodies, broken bones, broken voices on broken phones
Take a deep breath, feel like you’re chokin’
Everything is broken

Every time you leave and go off some place
Things fall to pieces in my face

Broken hands on broken plows, broken treaties, broken vows
Broken pipes, broken tools, people bending broken rules
Hound dog howlin’, bullfrog croakin’
Everything is broken

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất