Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Daddy Come Home

Lời Bài Hát Daddy Come Home

Lời Bài Hát Daddy Come Home


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Daddy Come Home:

Last night i dreamed daddy come home
Last night i dreamed daddy come home
I saw him walkin’, i saw him walkin’
He started runnin’, he started runnin’
Then he put his arms around me
He lifted me up, he lifted me up
He lifted me up, he lifted me up
A moment so sweet such as i’d never known

Daddy come home! home. daddy come home! home
He was handsome. he was happy
He said, "child, where’s your mammy?"
He called out her name (her name, name, name, name)
They called out her name (her name, name, name, name)

They had a moment such as they’d never known
They had a moment such as they’d never known

Daddy come home! daddy come home!
Mammy said she always knew daddy would come through
Mammy said she’d always known daddy would come home
Daddy would come home. daddy would come home
Daddy would come home

???

Last night i dreamed daddy come home …

Oh what a party and cakes and candles
Oh what a party and cakes and candles

We had a party such as we’d never known

???

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất