People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Catch It Like A Fever

Lời Bài Hát Catch It Like A Fever

Lời Bài Hát Catch It Like A Fever


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Catch It Like A Fever:

(carly simon)

If you want someone bad enough
You can catch it like a fever
And it’s the last thing in the world you want,
But you can catch it like a fever
And it;s the only thing
That’s left of you
And you can catch it like a fever
The habit and the curse
You’re not here,
Yet i have swallowed you whole

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất