People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Blue Cross

Lời Bài Hát Blue Cross

Lời Bài Hát Blue Cross


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blue Cross:

She’s a blue cross (x4)
She’s a burning lawn
She’s dead and gone
She’s here and now
She’s hangin around
She’s a blue cross (x4)
She’s a liquor store
She’s a apple core
She’s a camel hair
She’s a golden chair
She’s a blue cross (x4)
She’s a silver star
She’s a stolen car
She’s a milky way
She’s an old ashtray
She’s a blue cross (x4)

She’s a blue cross (x4)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất