Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Black Betty (nick Cave Version)

Lời Bài Hát Black Betty (nick Cave Version)

Lời Bài Hát Black Betty (nick Cave Version)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Black Betty (nick Cave Version):

Look-a look-a yonder (3x)
Well the sun done gone

The captain can’t hold her (3x)
The way i do now

Ada got a gold mine (3x)
Way above her knees

The shiv (?) is golden (3x)
Above her knees

Look-a look-a yonder (3x)
Well the sun done gone

Wohoh, black betty, bam-e-lam (2x)
Black betty had a baby, bam-e-lam (2x)
Damn thing was crazy, bam-e-lam (2x)
Wohoh, black betty, bam-e-lam (2x)
Oh, betty black betty, bam-e-lam (2x)
Black betty had a baby, bam-e-lam (2x)
Damn thing was crazy, bam-e-lam (2x)
Black betty didn’t mind, bam-e-lam (2x)
Damn thing was blind, bam-e-lam (2x)
Wohoh, black betty, bam-e-lam (2x)
Black betty, black betty, bam-e-lam (2x)
Jump steady black betty, bam-e-lam (2x)

That monday, i was arrested
Tuesday, i locked up in jail
Wednesday baby, my trial’s tested
On thursday, nobody could blow my bail

Yes, i’m almost done (3x)
And i ain’t gonna yell against no bells

On monday, baby i went a-walking
Tuesday, i …. asked to go
On wednesday i sat down a-talking
On thursday she hock all a my clothes

Yes, i’m almost done (3x)
And i ain’t gonna …. no more

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất