Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Belle & Sebastian

Lời Bài Hát Belle & Sebastian

Lời Bài Hát Belle & Sebastian


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Belle & Sebastian:

I left the school I left my job
You saw me looking like a slob
When I was young you were the only fun in town

Everyone thought it was a shame
For Belle and the boy Sebastian
Belle was ok but oh Sebastian
Went too far again
Crashed his car in the rain

He wants to love and he wants to care
But when the boys are queuing up to tell her she’s a star
Poor Sebastian is heading for a fall

Everyone thought it was a shame
For Belle and the boy Sebastian
Everyone thought it was a shame
Belle was ok but oh Sebastian
Went too far again
Crashed his car in the rain
Oh Sebastian wrote his diary that
He would never be young again
But you will
Fellow, you are ill
You’d better take a weight off of your mind and listen
To what other people say
Cause things are going wrong your own way

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất