Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Ballad Of Nice & Easy

Lời Bài Hát Ballad Of Nice & Easy

Lời Bài Hát Ballad Of Nice & Easy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ballad Of Nice & Easy:

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We’re coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

Two of these kids grew up on the same street
And though some folks blow it, there’s no smoke in their eyes
They’re tying their dreams with doubled up laces
Falling, free falling, tangled up ’til they die

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We’re coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

‘Cause everyone knows they’ll get their hands dirty
Ripping at seams and smoking hot knives
But sooner or later there’s an end to this candle
We’ll burn it at both ends and switch on the lights

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We’re coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We’re coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất