Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

Ass Itch

Lời Bài Hát Ass Itch

Lời Bài Hát Ass Itch


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ass Itch:

I hate writing shit, it is so stupid. What’s my problem today?
Maybe I’m depressed, maybe I’m helpless to what comes out my hand?

Pain, pain (x2)

I hate writing shit, it is so stupid. Why do I feel this way?
Feelings in my heart, I’m in way too far. Can’t – it won’t go away…

Pain, pain (x2)

Before dawn, my song is dying.
Before dawn, my song is dying.

I hate writing shit, ain’t looking forward to it. What’s fucked up today?
Writing all this time, feeling all that’s mine come right out my hand.

Pain, pain (x2)

Before dawn, my song is dying.
Before dawn, my song is dying.

Tell me now I want to know, is that me inside you see?
Ah, is this fair, I gotta let this song inside me… free.

Set me free
Just set me free
Just set me free
Just set me free

It just set me free (x8)

Before dawn, my song is dying.
Before dawn, my song is dying.

That’s why I die.
That’s why I try.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất