Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

Alright For Now

Lời Bài Hát Alright For Now

Lời Bài Hát Alright For Now


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Alright For Now:

Goodnight baby, sleep tight my love
May god watch over you from above
Tomorrow i’m workin’ what would i do
I’d be lost & lonely if not for you

So close your eyes
We’re alright for now

I’ve spent my life travelin’
I’ve spent my life free
I could not repay all you’ve done for me

So sleep tight baby
Unfurrow your brow
And know i love you
We’re alright for now
We’re alright for now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất