Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

You

Lời Bài Hát You

Lời Bài Hát You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You:

Written by dan peek, ©1974
Found on holiday.

You
How’d you ever get so cool
Your mother must have kept you out of school
You never learned the golden rule
You think you’ve got a reputation

You had a smile on your face too soon
Too bad you never learned the tune
Without me, who loves you now

You had a smile on your face too soon
Too bad you never learned the tune
Without me, who loves you now

Go to who loves you now
And tell ’em you’re sorry
Don’t need eyes to see you
No one else can tell you how

We were so close to you
There was not anything we wouldn’t do
For you

Nobody loves you now
Nobody loves you now
Nobody loves you now
Nobody loves you now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất