Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Try Not To Breathe

Lời Bài Hát Try Not To Breathe

Lời Bài Hát Try Not To Breathe


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Try Not To Breathe:

I will try not to breathe.
I can hold my head still with my hands at my knees.
These eyes are the eyes of the old, shiver and fold.

I will try not to breathe.
This decision is mine. I have lived a full life
And these are the eyes that I want you to remember. Oh.

I need something to fly over my grave again.
I need something to breathe.

I will try not to burden you.
I can hold these inside. I will hold my breath
Until all these shivers subside,
Just look in my eyes.

I will try not to worry you.
I have seen things that you will never see.
Leave it to memory me. I shudder to breathe.

I want you to remember. Oh. (you will never see)
I need something to fly (something to fly)
Over my grave again. (you will never see)
I need something to breathe. (something to breathe)
Baby, don’t shiver now.
Why do you shiver now? (I will see things you will never see)
I need something to fly (something to fly)
Over my grave again. (I will see things you will never see)
I need something to breathe. Oh. Oh. Oh.

I will try not to worry you.
I have seen things that you will never see.
Leave it to memory me. Don’t dare me to breathe.

I want you to remember. Oh. (you will never see)
I need something to fly (something to fly)
Over my grave again. (you will never see)
I need something to breathe. (something to breathe)
Baby, don’t shiver now.
Why do you shiver now? (I will see things you will never see)
I need something to breathe.
(something to breathe – I have seen things ou will never see)
I want you to remember.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất