Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

My Gift To You

Lời Bài Hát My Gift To You

Lời Bài Hát My Gift To You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Gift To You:

Laying by my precious Not long ago Hiding behind the shadows Of your broken soul Why is it always you want something you can never have? Why did you you try to tell me? How could you be this way
Your throat, I take grasp Can you feel the pain? Then your eyes roll back Can you feel the pain? Love racing through my veins Can’t you feel the pain? Your heart stops beating Can’t you feel the pain Like orgasms Can’t you feel the pain I kiss your lifeless skin Can’t you feel the pain
There you are my precious With your broken soul Rubbing my crotch, elated Taking control Why is it always You fuck up something you have always had Why’d you try to tell me How could you be so cold?
Your throat, I take grasp Can you feel the pain? Then your eyes roll back Can you feel the pain? Love racing through my veins Can’t you feel the pain? Your heart stops beating Can’t you feel the pain Like orgasms Can’t you feel the pain I kiss your lifeless skin Can’t you feel the pain
Here I am, just a man Feeling the pain, gives me life Relieving us is my plan I’d do anything to see through your eyes Just to see through your lies
I hate you, Can you feel the pain?
Can’t you feel the pain?
I hate you, Can you feel the pain?
Your throat, I take grasp Can you feel the pain? Then your eyes roll back Can you feel the pain? Love racing through my veins Can’t you feel the pain? Your heart stops beating Can’t you feel the pain Black orgasms Can’t you feel the pain I kiss your lifeless skin Can’t you feel the pain

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất