Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

More Than This

Lời Bài Hát More Than This

Lời Bài Hát More Than This


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát More Than This:

Every (for a?) second of your life
Tell me if (that?) its true
I’m waiting for a sign
It’s all i want of you
You heart hides a secret
A promise of what is
Something more than this
Just a second of your time
Any one will do
The (a?) taste of any other
Is all i want from you
Offer me the world
How can i resist
Something more than this

Make believe in magic
Make believe in dreams
Make believe impossible
Nothing as is seems
Too see touch taste smell hear
But never know if its real
But never know if its real

Every (for a?) second of you life
Tell me if its true
Anywhere we are
It’s all i want of you
In your lips lies a secret
A promise of a kiss
Or (of?) something more than this

Just a second of your time
Any one will do
Deny (to know?) any other
Is all i want from you

Giving me the world
You know (now?) i cant resist
Something more than this

Make believe in magic
Make believe in dreams
Make believe impossible
Nothing as it seems
Never really understand
What anything means
What anything means

Another second of my life
Not knowing if its true
Make believe in nothing
It’s all i want of you
Whispering the (whisper me a?) secret
Whisper in my ears (whisper me there is?)
Always something other
Something more than this

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất