Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Kitty

Lời Bài Hát Kitty

Lời Bài Hát Kitty


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Kitty:

Meow meow meow meow meow meow
Meow meow
Meow meow

Little bag a bones been out all night
Little bag a bones been out all night
Can you hear him scratchin’ at the screen door
Can you hear him scratchin’ at the screen door
Little bag a bones been out all night

He needs some pettin’ and lovin’ on his head
He needs some pettin’ and lovin’ on his rain soaked hide
He’s circlin’ around my ankle
He’s circlin’ around my ankle
He needs some pettin’ and lovin’ on his hide
Hey kitty won’t you come inside

Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it

Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i want to touch it

Meow meow meow meow meow meow

Meow meow
Meow meow

A pussy purrin’ and lookin’ so satisfied
A pussy purrin’ and lookin’ so satisfied
Lost in his little yellow round eye
Lost in his yellow round eye
Pussy purrin’ and lookin’ so satisfied

Kitty rear up and scratch me through my jeans
Kitty rear up and scratch me through my jeans
Fuck you kitty you’re gonna to spend the night
Fuck you kitty you’re gonna to spend the night
Fuck you kitty you’re gonna to spend the night outside

Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it

Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i wanna touch it
Kitty at my foot and i want to touch it

Touch it i want to touch it
I wanna touch it i wanna touch it
I wanna touch it wanna touch it
I wanna touch it

Kitty kitty kitty kitty kitty kitty touch it
Kitty kitty kitty kitty kitty kitty touch it
Kitty kitty kitty kitty kitty kitty touch it
Kitty at my foot and i want to touch it

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất