Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

I Get Ideas

Lời Bài Hát I Get Ideas

Lời Bài Hát I Get Ideas


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Get Ideas:

When we are dancing and you’re dangerously near me
I get ideas, i get ideas
I want to hold you, so much closer than i dare to
I want to scold you, ’cause i care more than i care too
And when you touch me, and there’s fire in every finger
I get ideas, i get ideas
And after we have kissed goodnight oh still you linger
I kinda think you get ideas too

Your eyes are always saying, the things you never say
I only hope they’re saying, that you could love me too
But that’s the whole idea, it’s true, lovely idea
That i fall in love with you

Tus ojos siempre dicen, cosas que nunca dices
Espero que me dicen que tú me amaras
Pero es toda la idea, verdad, buena idea
Que yo te amare

And when you touch me and there’s fire in every finger
I get ideas, i get ideas
And after we hae kissed goodnight oh still you linger
I kinda think you get ideas
Think you get ideas
Think you get ideas, too.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất