Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao

Do You Think I Really Care?

Lời Bài Hát Do You Think I Really Care?

Lời Bài Hát Do You Think I Really Care?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Do You Think I Really Care?:

(jagger/richards/wood)
Aka yellow cab

Here i come…

Do you think i could ever care
’bout a girl, who’s never there?
Do you think i could ever care
’bout a girl who’s never there?
I saw her on the subway
Saw her on the d-train
Saw her in the afternoon
After all the giants’ games
Saw her on the freeway
Saw her on a highway
Gimme a break, i need a yellow cab
Help me get outta this rain

Do you think i could ever care
’bout a girl who’s almost never there?
Do you think the clothes she wears
Would change my mind
Or turn my hair?
I saw her on a freeway
Saw her on a a-train
Saw her hangin’ out
On 52nd and broad
Saw her on a highway
Saw her on a skyway
Ahhhh, need a yellow cab, ronnie
Let me get outta the rain

Yeah……g’head
Good job
Yeah!

I saw her on a highway
On a d-train
I saw her eatin’ a pizza
On 75th and broadway
Saw her on a subway
On a biplane
Ahh, i’m getting tired o’ this shit
I need a yellow cab
Help me get outta this rain

Do you think i could ever care
’bout a girl who’s almost never there?
Do you think ……could ever care
’bout a girl who cares about the…the clothes she wears?
Do you think i could ever care
’bout a girl that even dyes her hair?

The song
Do you think
Whooo
Oh no
Whooo

Ohhh, do you think i would really care
’bout a woman……who’s never there?
Do you think i’d ever care
’bout a woman….the clothes she wears?

’bout a girl who’s hardly ever there?
Whooo! whooo!
Well, that’s alright
Whooo

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất