Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Cherokee Morning Song

Lời Bài Hát Cherokee Morning Song

Lời Bài Hát Cherokee Morning Song


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cherokee Morning Song:

We n’ de ya ho, we n’ de ya ho,
We n’ de ya, we n’ de ya ho ho ho ho,
He ya ho, he ya ho, ya ya ya

Translation – we n’ de ya ho
Freely translated: "a we n’" (i am), "de" (of), "yauh" –the– (great spirit), "ho" (it is so).
Written as: a we n’ de yauh ho (i am of the great spirit, ho!).
This language stems from very ancient cherokee

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất