Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Celebrate Our Love

Lời Bài Hát Celebrate Our Love

Lời Bài Hát Celebrate Our Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Celebrate Our Love:

i can see the sun’s already shining its gonna be a perfect day hand
In hand we’re gonna party til the music fades away (yeah,yeah,yeah celebrate
Our love x3) now i know that we’re together in perfect harmony peace and love
Is what we dreamed of and forever will be free (yeah,yeah,yeah,yeah celebrate
Our love
X 3) celebrate,celebrate,celebrate,delebrate,celebrate yeah,yeah,yeah,yeah,yeah
Celebrate our lovex3 yeah yeah celebrate yeah yeah celebrate so come home so
Come home and celebrate
X4 (chorus)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất