Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

All Of Me (alternate Take)

Lời Bài Hát All Of Me (alternate Take)

Lời Bài Hát All Of Me (alternate Take)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All Of Me (alternate Take):

All of me
Why not take all of me
Can’t you see
I’m no good without you
Take my lips
I want to loose them
Take my arms
I’ll never use them
Your goodbye left me with eyes that cry
How can i go on dear without you
You took the part that once was my heart
So why not take all of me

All of me
Why not take all of me
Can’t you see
I’m no good without you
Take my heart
I’ll never use them
Take my lips
[ …one line missing….]
Your goodbye left me with eyes that cry
How can i go on dear without you
You took the part that once was my heart
So why not take all of me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất